Algemene voorwaarden

Fashailles – Algemene voorwaarden
Versie: 1.0
Datum: 1 mei 2022


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en transactie tussen Fashailles en een klant waarop Fashailles deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Fashailles
Fashailles zal de transacties naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren.

3. Persoonsgegevens en privacy
Fashailles behandelt de vertrouwelijke gegevens van haar klanten volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fashailles zal gegevens van klanten niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

De webshop voldoet geheel aan de wettelijke eisen ingevolgde de AVG / GDPR. Lees in de privacy verklaring hoe Fashailles omgaat met uw persoonsgegevens.
Let op! Deze link opent in een nieuw venster of tabblad.

4. Geheimhouding
Fashailles is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die klanten prijsgeven op de website. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Fashailles verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Aansprakelijkheid
Fashailles is niet aansprakelijk voor het gebruik van de in de webshop aangeboden producten en/of voor de gevolgen van het gebruik anders dan waarvoor de producten zijn bedoeld en/of voor het niet opvolgen van de bij de producten geleverde en/of op de website bij de producten vermelde instructies en/of bijsluiters en/of gebruiksaanwijzing(en).

6. Garantie
Het retour sturen van in de webshop aangekochte producten is bij wet geregeld. Fashailles houdt zich strikt aan deze wettelijke bepalingen. Dit betekent dat:

  • Een klant het recht heeft een bestelling tot 14 dagen na ontvangst deels of geheel zonder opgave van reden te annuleren.
  • Een klant na annulering nogmaals 14 dagen de tijd heeft om de geannuleerde bestelling retour te sturen.
  • Een klant dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd krijgt.
  • Enkel de kosten voor retour van het verzendadres naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de gekozen vervoerder.
  • Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fashailles worden geretourneerd.

Om gebruik te maken van dit recht kan de klant contact met ons opnemen via info@fashailles.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retourzending terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7. Klachten
Indien een klant een klacht heeft over een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Fashailles. Fashailles moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Fashailles de klant een aanbod doen teneinde aan de klacht tegemoet te komen. Indien Fashailles en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Recht
Op elke overeenkomst tussen Fashailles en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.